www.aboutinfromant.com เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เผยแพร่เกิดความรู้แก่ผู้เข้าชมและผู้อ่าน เพื่อเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และเรื่องราวความรู้ทั่วไป